Wie betaalt de erfenisrechten op een kunstcollectie na het overlijden van de verzamelaar?

Om te vermijden dat successierechten op een kunstcollectie omzeild of niet betaald worden, moet bij de opmaak van een kunstpolis de juiste persoon aangeduid worden als verzekeringsnemer. Het is niet aan Art Secure om aan successieplanning te doen, maar we kunnen u wel bijstaan in het bepalen van de identiteit van de verzekeringsnemer in uw kunstpolis.

Wie betaalt de erfenisrechten op een kunstcollectie na het overlijden van de verzamelaar?

Algemeen zijn de erfgenamen verplicht om aangifte te doen met inventaris van het vermogen en de schulden van de overledene, met het oogmerk de successierechten te betalen.

Op hun beurt moeten de verzekeraar/verzekeringsmakelaar het overlijden van de verzekeringsnemer ook melden aan de fiscus.

Het bepalen van de identiteit van de verzekeringsnemer is dus van groot belang om aan die meldingsplicht te voldoen.

In België zien we naast kunstpolissen op naam van een natuurlijke persoon , inclusief vermelding van echtgeno(o)t(e), vooral polissen op naam van de kinderen en de Burgerlijke Maatschap.

Wie is de verzekeringsnemer?

a) Natuurlijke personen (echtgenoten)

Indien de verzekeringspolis wordt afgesloten op naam van de echtgenoot of echtgenote, dan zullen de verzekerde kunstvoorwerpen voor 100% in de nalatenschap vallen van de overleden verzekeringsnemer, tenzij kan aangetoond worden dat de verzekerde kunstvoorwerpen voor een deel toebehoren aan een andere persoon, meestal de overgebleven echtgeno(o)t(e).

Om die bewijslast te vermijden, wordt de verzekeringspolis regelmatig op beider naam opgemaakt als de kunstvoorwerpen eigendom zijn van beide echtgenoten (bv. bij een wettelijk huwelijksstelsel).

b) Kinderen

Indien de verzekerde werken daadwerkelijk geschonken werden aan de kinderen van de voormalige eigenaar van de verzekerde goederen, dan kan de polis op naam van de kinderen komen.

Wat als de kinderen minderjarig zijn? Indien de kinderen minderjarig zijn kunnen zij niet als verzekeringsnemer in de polis worden vermeld, daar zij nog geen rechtsgeldige overeenkomsten kunnen afsluiten. Ze zouden zich kunnen laten vertegenwoordigen door een voogd, maar deze zal dan best de premie betalen en de schadevergoeding innen.

c) Burgerlijke maatschap

In België is de Burgerlijke maatschap een populair alternatief: discreet, gemakkelijk in opstart en beheer én de schenker behoudt in grote mate de controle en het genot over de kunstwerken. Bij de inbreng van de kunstvoorwerpen in de vennootschap worden schenkingsrechten betaald.

Andere mogelijkheden zijn polissen op naam van een private stichting, een trust of een administratiekantoor. Wij raden aan om u bij de keuze van één van onderstaande mogelijkheden te laten begeleiden door een juridisch adviseur.